uvod

Nazaj na glavno stran

1 UVOD

Po predpostavkah zgodovinarjev, arheologov, antropologov itd. so ljudje že približno 10000 let p.n.š uporabljali nekakšne diagramske tehnike za reševanje sestavljenih življenjskih problemov. Tako npr. jamski človek, ki mu v današnjem času pripisujejo izredno nadarjenost za risanje naravnih prvin. Tako so jamski ljudje v svojih znamenitih jamskih risbah upodabljali mnoge prvine iz naravnega okolja. Jamske risbe so dokaj zvesto preslikavali npr. določeno žival (plen) in povrhu tega so služile kot nekakšen zemljevid, s katerim so se orientirali po svojih loviščih. Prav tako so tovrsten zemljevid uporabljali pri sporazumevanju in pri načrtovanju lova.

V dolgem obdobju razvoja pisave se je človek nekoliko oddaljil od slikovnih prikazov in v skladu s procesom družbene stratifikacije slikovne prikaze zamenjal z drugimi znaki (črkami), ki so bile za večino ljudi preveč abstraktne. V zgodnjem, srednjem in poznim srednjem veku je še zlasti krščanstvo s svojimi veljaki okrasilo pisne izdelke z zelo bogatimi slikovnimi prvinami (npr. ornamenti, letve, medaljoni, antropomorfni motivi, zoomorfni motivi, rastlinski motivi), tako je lahko tudi neuki človek vsaj malo razumel vsebino določene knjige. Tovrstni slikovni prikazi niso imeli zgolj nalogo lepo izgledati, temveč so mnogokrat pomenili tudi nekakšen načrt za prihodnjo organizacijo verske institucije.

Več kot deset let po izdelavi računalnika ENIAC-a je znameniti znanstvenik Tony Buzan razvil slikovno tehniko miselnih vzorcev (mindmapping). To je bilo po mojem mnenju zares prelomno obdobje pri razvoju drugih bolj specializiranih diagramskih tehnik (Petrijeve mreže, Workflow, Chartflow idr.).

V začetku 90- tih let so nastale nove diagramske tehnike (nekakšni slikovni jeziki), ki so se reševanja sestavljenih problemov lotili tudi iz informacijskega vidika. Najbolj prodorni na področju razvijanja novega slikovnega jezika so bili Grady Booch, Jim Rumbaugh in Ivar Jacobson. Na koncu 90- tih let se je iz teh prizadevanj razvil enotni slikovni jezik za modeliranje delovnih / poslovnih procesov (UML – Unified Modeling Language).1 Nastanek tovrstnega slikovnega jezika je bil več kot nujen, saj nam olajša vpogled in v nadaljnji stopnji rešitev sestavljenih informacijskih in organizacijskih problemov. Povrhu tega je tudi po mnenju mnogih psihologov slikovni jezik bolj naraven kot to je manj oprijemljivi pisani jezik.

UML je po mojem mnenju resnično omilil poplavo različnih slikovnih tehnik in s tem povečal bolj kakovostno sporazumevanje med različnimi strokovnjaki, ravnatelji (managerji), izvajalci, programerji in drugimi. Več kot pomembno je, da se lahko glede načina prikaza in razreševanja zapletenih problemov v družbi opredelimo za nek skupen jezik in ga prilagodimo posebnemu okolju, v katerem obstajajo sistemi in v katerih potekajo številni procesi ter druge gibljive prvine (npr. nepredvidljive okoliščine, ki niso bile načrtovane in so nekakšen skupen proizvod okolja, sistema in procesa – npr. inflacija, stres, virusna obolenja idr.).

Spletne knjigarne (in druge elektronske trgovine, še zlasti spletna prodaja avtomobilov idr.) so dosegle v razvitih državah veliki uspeh (zgodba o uspehu svetovne znane elektronske knjigarne Amazon.com, ki je začela takorekoč iz ničle in si z bogatimi povezavami ustvarila pravi imperij).

Spletne knjigarne so delovni sistemi, ki se prav tako ukvarjajo s poslovanjem in z maksimiranjem dobička kot klasične knjigarne in se po principu od njih bistveno ne razlikujejo. Pri nas v Sloveniji spletne knjigarne (spletne trgovine za prodajo avtomobilov so bile najbolj uspešne idr.) niso dosegle takšen uspeh kot so mnogi pričakovali, kajti če pogledamo RAZISKAVE INTERNETA V SLOVENIJI (RIS) z leta 2002 lahko ugotovimo naslednje:2

Reprezentativna telefonska anketa 2002/2003, izvedena v decembru 2002 (n=1000) med slovenskimi podjetji je pokazala razmeroma protislovne trende. Po eni strani opažamo nadaljnjo hitro širitev e-poslovanja: 93% podjetij uporablja internet, 58% podjetij pa uporablja e-poslovanje (dokaj velika razlika). Hkrati s tem pa- z izjemo velikih podjetij- v primerjavi s prejšnjimi leti izrazito narašča tudi delež podjetij, ki ocenjujejo da jim obstoječa informacijska tehnologija (IT) povsem zadošča za naslednjih 12 mesecev. Večina podjetij pričakuje (v obdobju dveh do treh letih), da bo e-poslovanje postalo standard v njihovi panogi, čeprav se podobne napovedi iz leta 1999 niso uresničile. Hkrati s tem pa razmeroma redka podjetja v naslednjih petih letih pričakujejo, da bodo ustvarila več kot tretjino prihodkov na medmrežju. Tudi strinjanje s trditvijo, da Internet povečuje prihodke, je razmeroma nizko, v bistveno večji meri pa se podjetja strinjajo, da uvajanje interneta povečuje produktivnost. Posebej pa velja izpostaviti, da se optimistične napovedi s preteklih let v glavnem ne uresničujejo, čeprav e-poslovanje v vseh pogledih hitro napreduje. V okviru aplikacij e-poslovanja posebej hitro narašča raba e-bančništva ter elektronsko naročanje. Več kot polovica (53%) podjetij tudi sprejema on-line naročila, kar predstavljajo že slabo desetino skupnega števila naročil. Pri tem pa se posebej izrazito kaže problem nepovezanosti sistemov za e-poslovanje v siceršnjem informacijskem sistemu v podjetjih.

Raziskava je bila izvedena konec leta 2002 in nadaljuje raziskave RIS 1996-2001. V tokratno telefonsko anketo med 1200 podjetji so bila vključena vsa podjetja oziroma družbe, izvzeti so bili le samostojni podjetniki, ki so bili analizirani v posebni raziskavi. V pričujočem poročilu je podrobno predstavljena razmeroma zahtevna metodologija ankete, predvsem pa postopek izračunavanja populacijskih vsot.
Sicer pa osnovni rezultati kažejo nadaljnjo hitro širitev interneta in ICT med podjetji, kar Slovenijo uvršča visoko tudi v mednarodnih primerjavah:

  • dostop do interneta imajo vsa večja podjetja, skupno devet desetin vseh podjetij
  • spletno predstavitev ima dve tretjini velikih, skupno dobra tretjina vseh podjetij
  • med zaposlenimi je 40% uporabnikov računalniške opreme
  • tretina zaposlenih ima dostop do interneta


V poročilu je prikazano tudi računalniško izobraževanje, ki je v letu 2002 potekalo v dveh tretinah (2/3) velikih podjetij, vendar le v desetini najmanjših podjetij. Analizirana so tudi vprašanja zasebne uporabe interneta med zaposlenimi, kjer se je izkazalo, da je problem prisoten le v večjih podjetjih, v splošnem pa je to v Sloveniji zelo redko urejeno s formalnim pravilnikom. Anketa tudi nakazuje nadaljnjo porast v poznavanju izobraževanja na daljavo. V pogledu varnosti in vdorov pa se je izkazalo, da je v letu 2002 nekaj odstotkov podjetij že doživelo krajo uporabniških imen, škodljiv poseg v programsko opremo ter neavtoriziran vdor v omrežje, več kot polovica - med srednjimi in velikimi podjetji celo tri četrtine- podjetij pa je imela težave zaradi okužbe računalnikov z virusi.

Spletne knjigarne oziroma spletne trgovine imajo po mnenju ljudi z leta 2002 veliko pozitivnih lastnosti kot npr. dostop do spletnih trgovin skoraj povsod po svetu – skoraj neomejena izbira, neodvisnost od obratovalnega časa, nižje cene proizvodov, kot v klasičnih trgovinah, dostava na dom, oziroma možnost takojšnjega prenosa posameznih artiklov s spletnih strani (računalniški programi, fotografije, digitalno časopisje ipd.). Potrošniki se za spletni nakup odločijo raje za cenejše izdelke in manj za večje izdelke, ki jih je potrebno najprej preizkusiti. Tako po spletu naročajo in kupujejo npr. računalniško programsko opremo, manjše dele računalniške strojne opreme (npr. RAM, trdi diski, grafične in zvočne kartice), knjige, glasbeni CD-ji, videoposnetki (npr. v formatu AVI – filmi) manj pa šolskih in pisarniških potrebščin.

Od slovenskih spletnih knjigarn beleži največ obiska DZS, nakar šele spletna knjigarna EMKA, a ostale precej nazadujejo. Spletna knjigarna DZS ima zgolj 2500 registriranih strank, kar je kot vodilna spletna knjigarna v slovenskem prostoru izredno malo.3

Poglavitni vzroki sorazmernega neuspeha slovenskih spletnih knjigarn so po mojem mnenju majhen trg, mentaliteta ljudi tako strank kot tudi zaposlencev (nekoliko slabša poslovna kultura npr. s strankami), sorazmerno velik odpor do uvajanja koristnih novosti, izboljšav idr., slabši načrt za pridobivanje strank k nakupu proizvodov preko spleta (npr. mnogo šolskih zavodov in knjižnic raje kupujejo knjige s pomočjo trgovskega posrednika, čeprav pri tem plačajo višjo ceno in to v kljub nedobičkonosnemu položaju, ki ga imajo v družbi, kar pomeni, da vseskozi preživljajo finančno pomanjkanje), manj učinkovito informiranje ljudi tako znotraj kot zunaj podjetja itd.

1.1 Opis problema

Elektronsko poslovanje je zelo zajeten pojem, v katerega uvrstimo tudi spletno poslovanje. Prav spletno poslovanje (kot že prej omenjeno) pa v Sloveniji na področju spletnih knjigarn ni doseglo takšne uspehe kot onstran naših meja. Do spletnih knjigarn so slovenski potencialni kupci (npr. nekatera podjetja, zavodi, posamezniki) nekoliko zadržani, čeprav pa je ob tem potrebno poudariti, da se ta zadržanost pred spletnim poslovanjem postopoma zmanjšuje. Prav to dejstvo pa me napelje k optimistični domnevi, da bo čedalje več ljudi le sprejelo možnost za spletni nakup in prodajo tako izdelkov kot tudi storitev. To pa je po mojem mnenju ugoden trenutek za ukrep – za dodajanje spletne aktivnosti. Strankam in potencialnim strankam je potrebno nekaj ponuditi, tako da so prej pripravljeni kupiti določen izdelek, ki ga ponuja spletna knjigarna, vendar pa mora biti tovrstna spletna knjigarna na spletu vidljivejša in povrhu tega moramo poznati zmogljivosti, potrebe / želje in navade ljudi (še zlasti informacijske navade – kognitivni slog pri iskanju informacij, področja zanimanja strank itd.). Pri dodajanju aktivnosti glede spletnega poslovanja sem pomislil na sistematično urejen (UDK – Univerzalna decimalna klasifikacija) MMIS (vključuje osnovna znanja za širok krog ljudi, mnenja strokovnjakov, nasvete, telekonference, didaktične programe, tečaje npr. za zaposlence, stranke, svetovalne dejavnosti na spletu itd.) in prodajnega kataloga spletne knjigarne. Sistematično urejen MMIS in prodajni katalog bi bila na spletu slikovno prikazana vzporedno, tako da bi tudi prodajni katalog bil urejen po UDK-ju.

1.2 Namen / cilj seminarske naloge

  1. S pomočjo “CASE” orodja Rational Rose Enterprise edition 2003, ki vključuje tudi diagramske tehnike UML-a (Unified Modeling Language = enotni slikovni jezik za modeliranje sistemov, še zlasti delovnih / poslovnih) nameravam po ključnih prvinah prikazati spletno knjigarno EMKA, ki vključuje različne dejavnosti (npr. elektronsko naročanje in prodaja knjig itd.).
  2. Dodati nameravam spletno aktivnost MMIS, ki bi na spletu nastopil vzporedno s spletnim prodajnim katalogom, nekakšna baza znanja, ki bi pritegnila širok spekter ljudi (tudi strokovnjake – deloma bi to bil tudi ekspertni sistem znanja, npr. usposabljanje zaposlencev in drugih udeležencev za koristna računalniška znanja). MMIS kot tudi spletni katalog bi bila urejena po sistemu UDK.
  3. Prikaz dobrih in slabih strani, ki bi jih tovrstna izboljšava spletnega poslovanja tej organizacijski enoti doprinesla.


1 Podatke sem dobil v viru (Fowler, M & Scott, K., 1999)

2 Spletni vir: http://www.sisplet.org/ris/ris/dynamic/readpublications.php?sid=43 (2003-06-25)

3 Podatek sem dobil od vodje spletne knjigarne DZS s pomočjo telefonskega pogovora dne 08.06.2003!

 

Nazaj na glavno stranDatenschutzerklärung
Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!